Vedtægter

 

Vedtægter for Herreklubben ”Golfi”

§ 1. Klubbens Navn.
Klubbens navn er: Herreklubben ”Golfi”. Klubben har hjemsted i Vallø.
Klubbens adresse er: Herreklubben ”Golfi”. Køgevej 87, 4600 Køge.

§ 2. Formål.
Klubbens formål er:
At spille torsdagsmatch, under træningsmæssige forhold, med det formål at fremme den enkeltes golfniveau og at udbygge det kammeratlige samvær medlemmerne imellem.
At fremme et godt klubliv, der samtidig benytter klubbens faciliteter.

§ 3. Medlemskab.
Alle mandlige medlems kategorier af Vallø Golfklub, der er fyldt 18 år, uanset golf-hcp, som har gyldigt DGU-kort.
En Golfi kan invitere en herre som gæst til at deltage i en torsdagsmatch, mod at der betales greenfee.

§ 4. Kontingent.
Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
Betaling kan ske til Herreklubbens bankkonto nummer 9077 4571522026
Indbetalingen skal indeholde følgende oplysninger:
Medlemsnummer
mobilnr.
Navn
Email adr.
Adresse

§ 5. Bestyrelsen.
Klubben ledes af en bestyrelse på max 5 personer, valgt blandt klubbens medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer.
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden efter behov.
Formand og 1 bestyrelsesmedlem afgår og er på valg på lige år.
Kasserer og op til 2 bestyrelsesmedlemmer afgår og er på valg på ulige år.
Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan supplere sig selv.
Bestyrelsen kan udpege 2 suppleanter til bestyrelsen.
Suppleanter vælges for et år ad gangen. Vælges hvert år på foreningens ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben. Bestyrelsen tegnes af formand og kasserer i forening. Prokura kan meddeles.

For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

Bestyrelsen kan oprette diverse udvalg.

Bestyrelsen sørger for regnskaber, matchafvikling, festarrangementer og fungerer som underudvalg for Matchudvalget.

Kassereren sørger for kasseregnskab og arbejder i øvrigt i henhold til bestyrelsens udarbejdede forretningsgang. Eventuelle kontanter skal umiddelbart indsættes i banken, således at kontantbeholdning ikke forekommer.

Alle klubbens midler indsættes på klubbens bankkonto.

§ 6. Regnskab.
Klubbens regnskabsår er fra 1. november til 31. oktober.

§ 7. Revision
Foreningen regnskab revideres af 2 revisorer som vælges blandt foreningens medlemmer. Revisorerne vælges for 1 år ad gangen hvert år på foreningens ordinære generalforsamling.

§ 8. Generalforsamling.
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang hvert år inden udgangen af november måned, og indkaldes med 3 ugers varsel ved opslag på Herreklubbens opslagstavle, og på e-mail.

På den ordinære generalforsamling er dagsordenen følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent samt forlæggelse af budget.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisorer.
9. Eventuelt.

På såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling, træffes afgørelser ved almindelig stemmeflerhed bortset fra de i § 9 og § 10 anførte tilfælde.

Står stemmerne lige er forslaget forkastet, medmindre det drejer sig om valg, hvor der foretages lodtrækning.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter kravets fremsættelse og indkaldes med mindst 8 dages varsel ved opslag på Herreklubbens opslagstavle.

§ 10. Vedtægtsændringer.
Forslag til vedtægtsændringer skal medfølge indkaldelse til generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, dog skal disse vedtægtsændringer godkendes af Vallø Golfklubs bestyrelse.

§ 11. Klubbens opløsning.
Klubben kan kun opløses på en generalforsamling. Afgørelsen træffes efter regler for vedtægtsændringer.

Såfremt klubben opløses, bestemmer generalforsamlingen, til hvilke formål klubbens midler skal anvendes, dog skal formuen overdrages til Vallø Golfklub, og skal anvendes efter Herreklubben Golfi’s generalforsamlings nærmere anviste ønsker.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 10. maj 2007.
Vedtægtsændringer i § 4 og § 7, vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25. oktober 2007.
Vedtægtsændringer i § 6, vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2008.
Vedtægtsændringer i § 7,8,9 og 10 vedtaget på den ordinære generalforsamling den 29. oktober 2009.
Vedtægtsændringer i § 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, vedtaget på den ordinære generalforsamling
den 29. november 2012.________________________
     Henrik Klarskov
       dirigent